Dr. Ruhaidah

ruhaidah

Ruhaidah Samsudin

B. Comp. Sc. (UTM)

M. Comp. Sc (UTM)

E-mail: ruhaidah@utm.my

Web site: http://www.se.fsksm.utm.my/ruhaidah/